informace o zpracování osobních údajů MAXTUBES s.r.o.

Zásady zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost MAXTUBES s.r.o., se sídlem: Hodolanská 413/32, Hodolany, 779 00  Olomouc, IČ: 04807359, zapsaná v rejstříku firem, vedeným u krajského soudu v Ostravě pod oddílem C a vložkou 65234 - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním. Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: Realizace obchodních a marketingových aktivit v rámci podnikatelské činnosti společnosti MAXTUBES s.r.o.

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje jsou použity pro obchodní sdělení informování o produktech, službách a akcích včetně oslovování s nabídkou produktů a služeb MAXTUBES s.r.o., plynoucí z oprávněného zájmu z běžné obchodní činnosti, obchodní komunikace a plnění obchodních smluv

Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

Oprávnění ke zpracování:

Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

V rámci realizace zakázek na základě SoD /objednávek dále zpracováváme jméno a příjmení, e-mailový kontakt a kontaktní telefonní číslo osob odpovědných za realizaci zakázek, název obchodní firmy, adresy nebo sídla společnosti včetně identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla:

(Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, obchodní profil, technické údaje o produktu, historie obchodování, komunikace, interakce)

Doba zpracování a archivace: 10 let od udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Osobní údaje pro Správce mohou zpracovávat i jiní externí zpracovatelé -  externí  účetní firma, IT firma (správce sítě a SW), personální firmy, subdodavatelé plnění, obchodní partneři, dodavatelé, zákazníci, naši zaměstnanci.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů: Přímo od Vás (obchodní partneři: dodavatelé, zákazníci,)

Vaše práva v souvislosti s poskytnutím osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo souhlas  kdykoliv odvolat elektronicky emailem  na adrese info@maxtubes.cz nebo písemně na adrese společnosti MAXTUBES s.r.o., Hodolanská 413/32, Hodolany, 779 00  Olomouc. - souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Dále máte právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování a omezení poskytnutí Vašich dat třetím stranám.

Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, což je Úřad na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že došlo k porušení evropského nebo českého zákona o ochraně osobních údajů.

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na naši společnost. Na vaše  žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit o další dva měsíce, o čemž vás budeme vždy informovat e-mailem.

 

MAXTUBES s.r.o.,

Hodolanská 413/32,

Hodolany, 779 00  Olomouc

e-mail: info@maxtubes.cz

kontakt: +420 587 419 822

IČO: 04807359  DIČ : CZ04807359