všeobecné obchodní podmínky - MAXTUBES Systems s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti MAXTUBES Systems s. r. o. vezre č.1


I. Rozsah platnosti
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) konkretizují a upravují jednotlivá práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zboží – nerezového a hutního materiálu, jestliže prodávajícím je společnost MAXTUBES Systems s.r.o., se sídlem Olomouc, Hodolanská č.p. 413/32, PSČ: 779 00, IČ 09087222 (dále jen prodávající).
2. Tyto VOP jsou platné a účinné jen za předpokladu, že kupující v kupní smlouvě nebo v objednávce potvrdí, že jsou mu známé z předcházejících obchodních případů, nebo že s nimi byl seznámen a s jejich obsahem souhlasí.
3. Odchylky od VOP jsou platné jen tehdy, pokud jsou v uzavřené kupní smlouvě nebo písemnou dohodou stran výslovně sjednané.
4. Právní vztahy neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky a Mezinárodními obchodními podmínkami tzv. INCOTERMS.


II. Uzavření kupní smlouvy
1. Návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávka) předložený kupujícím (dopisem, dálnopisem, faxem, telegramem, příp. elektronickými zařízeními, které umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která tento úkon učinila) potvrdí prodávající rovněž některým z výše specifikovaných způsobů, a to ve lhůtě do deseti dnů od doručení návrhu smlouvy (objednávky) prodávajícímu. Za potvrzení objednávky se považuje i dodání zboží a jeho převzetí, pokud odpovídá objednávce kupujícího a dojde-li k potvrzení převzetí zboží kupujícím na dodacím listu. Pokud se prodávající k návrhu kupní smlouvy (objednávce) nevyjádří ve výše uvedené lhůtě, případně nedojde z jeho strany k realizaci dodávky zboží, smlouva nevznikne a kupující není svým návrhem (objednávkou) dále vázán.
2. Pokud prodávající provede v návrhu (objednávce) předloženém kupujícím jakékoliv změny, kupní smlouva nevznikne. V takovém případě se jedná o protinávrh na uzavření kupní smlouvy předložený prodávajícím a smlouva vznikne teprve dnem přijetí souhlasného vyjádření kupujícího s tímto protinávrhem, nejpozději však do deseti dnů ode dne zaslání protinávrhu kupujícímu. Po marném uplynutí této lhůty není prodávající svým návrhem vázán a smlouva vznikne pouze v případě, že prodávající opožděné přijetí kupujícímu potvrdí.


III. Forma a náležitosti smlouvy
1. Potvrzením objednávky výše specifikovaným způsobem (čl. II. VOP), dochází k uzavření kupní smlouvy (dále jen „KS“) v rámci které musí být sjednány alespoň její podstatné náležitosti. Za podstatné náležitosti KS se přitom považuje, dojde-li k dohodě o:
- předmětu plnění, včetně jeho technické specifikace a množství
- kupní ceně
- době plnění, resp. termínu dodávky
- místě plnění, popř. místě určení, je-li odlišné od místa plnění
2. Kupující je dále povinen v návrhu smlouvy (objednávce), má-li být tento považován za platný, uvést tyto údaje:
- identifikaci kupujícího, tj. obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení včetně sídla peněžního ústavu, čísla účtu a kódu banky, a dále označení a podpis oprávněné osoby
- přesnou specifikaci předmětu smlouvy
- termín dodání a místo plnění (určení)
- prohlášení kupujícího, že byl seznámen s těmito VOP, a že s jejich obsahem souhlasí.


IV. Dodací podmínky
1. Doklady, které jsou potřebné k převzetí přepravovaného zboží nebo při vývozu zboží do zahraničí k jeho proclení, je prodávající povinen odevzdat kupujícímu v místě placení kupní ceny, pokud k odevzdání má dojít při tomto placení, jinak v sídle nebo místě podnikání, případně v bydlišti kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo předat tyto doklady kupujícímu bez zbytečného odkladu poté, co bude mít příslušné doklady k dispozici. Předání dokladů v této lhůtě nemá vliv na okamžik předání a převzetí zboží, který je uveden v dodacím listu a taktéž se nejedná o podstatné porušení smlouvy.
2. Pokud není stanoveno jinak, platí, že ke splnění závazku prodávajícího a vzniku jeho práva účtovat dohodnutou kupní cenu dochází dnem, kdy bylo zboží odevzdáno kupujícímu nebo prvému dopravci k přepravě.
3. Při dohodnutém vlastním odvozu objednaného zboží kupujícím je kupující povinen odebrat toto zboží ze sídla prodávajícího, popř. jiného dohodnutého místa poté, kdy prodávající kupujícímu oznámí, že zboží je připraveno k odběru, a to ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne oznámení. Pokud v této lhůtě kupující zboží neodebere, považuje se dodávka za splněnou a prodávající je po marném uplynutí této lhůty oprávněn účtovat kupujícímu dohodnutou kupní cenu. Současně je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení skladného za neodebrané zboží, a to v částce 5,- Kč za m2/den neodebraného zboží za každý den prodlení kupujícího s jeho odebráním. Prodávající je oprávněný zboží zadržovat, dokud mu kupující neuhradí kromě dohodnuté kupní ceny i částku skladného podle předchozí věty. Prodávající v takovém případě neručí za vady zboží, kterým není možné zabránit při dostupném způsobu skladování (např. koroze apod.). Prodávající je rovněž v případě prodlení kupujícího s odebráním objednaného zboží podle vlastního uvážení oprávněn zajistit dopravu zboží na adresu sídla, popř. místa podnikání kupujícího na náklady kupujícího, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit či zboží prodat svépomocným prodejem dle § 2126 občanského zákoníku.
4. Kupující, který je fyzickou osobou, je při osobním odběru objednaného zboží povinen předložit k prokázání své totožnosti živnostenský list (popř. jeho ověřenou kopii), občanský průkaz (popř. jemu na roveň postavený doklad totožnosti) a převzetí zboží, které je předmětem KS, je povinen písemně potvrdit prodávajícímu připojením vlastnoručního podpisu na originál dokladu prokazujícího splnění dodávky (dodací list, přepravní list apod.) s uvedením, že se jedná o kupujícího.
5. Fyzická nebo právnická osoba pověřená kupujícím odebrat zboží pro kupujícího, popř. jejich pověřený zaměstnanec, je při odběru zboží povinna předložit a odevzdat prodávajícímu zplnomocnění kupujícího k osobnímu odběru zboží určeného KS a převzetí zboží písemně potvrdit vlastnoručním podpisem na originálu dokladu prokazujícího splnění dodávky (dodací list, přepravní list apod.) s uvedením, že se jedná o osobu zplnomocněnou kupujícím odebrat zboží.
6. Pokud kupující, resp. osoba jím pověřená, při osobním odběru zboží nesplní své povinnosti vyplývající z čl. IV. odst. 4 a 5 těchto VOP, prodávající zboží v takovém případě této osobě nevydá a dále postupuje přiměřeně, jak je uvedeno v čl. IV. odst. 3 těchto VOP. Kupující je přitom povinen nahradit prodávajícímu škodu vzniklou porušením uvedených povinností.

7. Prodávající je oprávněn zastavit dodávky dalšího zboží, pokud byly dohodnuty částečné dodávky zboží, a kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny za předchozí dodané částečné dodávky. 
8. Kupující nabude vlastnické právo k dodávanému zboží vždy až po úplném zaplacení kupní ceny za provedenou dodávku.
9. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při předání a převzetí zboží, zejména je povinen označit prostory, do kterých má být zboží dodáno. V opačném případě prodávající neodpovídá za prodlení s dodáním zboží.
10. Kupující je dále povinen zajistit odpovídající technické prostředky a osoby nutné k převzetí zboží v dohodnutém místě. V opačném případě prodávající neodpovídá za prodlení s dodáním zboží.


V. Platební podmínky
1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu. Výše kupní ceny je sjednána v souladu s čl. III. VOP. Kupující však bere na vědomí, že v případě uzavření kupní smlouvy jejímž předmětem je výrobek uvedený v Prováděcím nařízení komise EU č. 2019/159, může být kupní cena navýšena až o 25 %, a to dodatečně při překročení stanovené kvóty pro dovoz výrobku do EU. Kupující se zavazuje toto clo po jeho vyměření správními orgány uhradit na účet prodávajícího ve lhůtě 15 dnů od oznámení prodávajícím.
2. Právo prodávajícího účtovat kupní cenu vzniká dnem splnění jeho závazku dodat zboží (viz ust. čl. IV. odst. 2 a 3 VOP).
3. Prodávající je oprávněn fakturovat kupujícímu i částečné dodávky zboží, pokud byly částečné dodávky zboží dohodnuty. Není-li dohodnuto jinak, je podkladem pro úhradu kupní ceny faktura, která je zároveň daňovým dokladem.
4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% kupní ceny za každý den prodlení, pokud neuhradí prodávajícímu kupní cenu ve lhůtě splatnosti určené fakturou v souladu s KS, popř. těmito VOP.
5. Ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této KS není dotčeno právo prodávajícího domáhat se náhrady škody v plné výši. Tím je myšleno i té části nároku na náhradu škody, který je kryt sjednanou smluvní pokutou.
6. Pokud se strany nedohodnou jinak, jsou všechny faktury splatné do…30... dnů ode dne dodání zboží.
7. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na účet prodávajícího. Pokud prodávající dodá větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní cena uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl. Kupující je vždy povinen zaplatit za takové množství zboží, jaké skutečně přijal.


VI. Odpovědnost za vady a náhrada škody
1. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§ 2099 a násl.) pouze v případě, že není smluvními stranami dohodnuto jinak.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo jestliže mu prodávající umožní nakládat se zbožím nebo předáním zboží prvnímu přepravci. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
3. Kupující má povinnost bezprostředně po přechodu nebezpečí škody na zboží, dodané zboží osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství z hlediska kompletnosti dodávky. V případě, že kupující vadu zboží neoznámí prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude mu soudem právo z vadného plnění přiznáno. Tyto nároky nebudou kupujícímu přiznány ani v případě, že se prokáže, že tyto vady nemělo zboží v době přechodu nebezpečí škody.
4. Reklamace musí přitom obsahovat alespoň:
- identifikaci vadné dodávky; pokud se reklamace týká pouze jedné nebo několika z provedených částečných dodávek, musí reklamace dále obsahovat identifikaci té částečné dodávky, které se reklamace týká, zejména označením čísla potvrzené objednávky, čísla dodacího listu apod.
- popis vady nebo přesné označení, jak se vada projevuje
- počet vadných kusů zboží, popř. jiné určení množství zboží stiženého vadou.
5. Prodávající odpovídá za vady, které byly uplatněny v souladu s předchozími ustanoveními tohoto článku, a to za vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Prodávající odpovídá za vady, jež vzniknou po této době jen v případě, že tato vada bude ze strany prodávajícího způsobena porušením své povinnosti stanovené v této smlouvě.
6. Vadu spočívající v množství zboží, kterou kupující zjistil v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, je oprávněn uplatnit (reklamovat) u prodávajícího jen v případě, že se skutečná dodávka co do množství dodaného zboží odchyluje od deklarovaného a účtovaného množství. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak, bude případný rozdíl v množství dodaného zboží zjištěn na základě odborného posouzení znalce příslušné specializace. Osoba znalce bude pro tyto účely vybrána po dohodě obou smluvních stran.
7. Zboží má vady zejména v případě, že nemá sjednané vlastnosti, případně vlastnosti pro daný účel obvyklé. Za vadu zboží se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
8. Kupující je v případě řádně a včas oznámených vad oprávněn požadovat nároky z vad zboží v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména pak § 2106 a násl. občanského zákoníku. Volbu mezi jednotlivými nároky z vad zboží je kupující povinen provést již ve včas zaslaném oznámení vady (čl. VI. odst. 3). Pokud volbu mezi jednotlivými nároky z vad zboží neprovede, má práva jako v případě, že k vadnému plnění došlo nepodstatným porušením smlouvy (právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny). Nárok již uplatněný nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
9. Vedle řádně a včas uplatněného nároků z vad zboží má kupující nárok na náhradu škody v rozsahu sjednaném v následujícím odstavci tohoto článku.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti ze strany prodávajícího, která vyplývá z této smlouvy a v důsledku které byla způsobena kupujícímu škoda, odpovídá prodávající za tuto škodu jen do výše hodnoty dodaného zboží, jehož dodávka s porušením povinnosti souvisela. To neplatí v případě škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
11. Prodávající je oprávněn nárokovat veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s realizací závazkového vztahu sjednaného KS, případně v souvislosti s jejím předčasným ukončením. Takovou škodou se rozumí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Takovou škodou je v případě předčasného ukončení smlouvy z příčiny na straně kupujícího zejména plnění, které musel prodávající vynaložit třetí osobě v souvislosti s výrobou a/nebo dodáním objednaného zboží.


VII. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Prodávající a kupující mají právo odstoupit od KS v případě podstatného porušení této KS druhou smluvní stranou. Odstoupením od KS nejsou dotčeny nároky prodávajícího na náhradu škody mu takto vzniklé.
2. Podstatným porušením KS ze strany kupujícího se zejména rozumí:
- prodlení s úhradou byť jen části kupní ceny za dodané zboží déle, než 90 dnů ode dne splatnosti,
- opakované prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části,
- prodlení s převzetím byť jen s části dodaného zboží déle, než 30 dnů ode dne, kdy bylo kupujícímu umožněno se zbožím nakládat,
- opakovaného prodlení s převzetím byť jen části dodaného zboží,
- neoznámení informací majících negativní vliv na solventnost kupujícího, tj. zejména závažné zhoršení jeho majetkových poměrů, zastavení plateb, zahájení insolvenčního nebo obdobného řízení, vstup do likvidace, nepříznivé změny vlastnických a účastnických poměrů apod.
3. K podstatnému porušení smlouvy ze strany prodávajícího dochází v případě, že lze s ohledem na objektivně zjištěnou negativní hospodářskou situaci prodávajícího očekávat, že zboží nebude dodáno ani v přiměřené dodatečné lhůtě poskytnuté kupujícím.
4. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu:
a) zánik kupujícího bez likvidace s uvedením, na který subjekt došlo k přechodu práv a závazků z KS včetně uvedení všech údajů, kterými je kupující identifikován v KS, a to do 15 dnů ode dne rozhodnutí příslušného orgánu společnosti o zrušení společnosti bez likvidace
b) zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího, případně okolnosti, na základě kterých lze předpokládat zahájení insolvenčního řízení
c) změnu bankovního spojení, jakož i jiných údajů, jimiž je kupující v KS identifikován.


VIII. Vyšší moc
Za případy vyšší moci jsou stranami považovány takové neobvyklé okolnosti (např. legální stávka, přírodní katastrofa, změny zákonů apod.), které brání dočasně nebo i trvale plnění KS stanovených povinností, které nastávají po nabytí platnosti KS, a které nemohly být ani smluvními stranami předvídány nebo odvraceny. Strana, které je tímto znemožněno plnění povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou stranu a předloží jí o tom doklady, příp. informace, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dnů, jsou obě strany povinny jednat o změně KS.


IX. Závěrečná ustanovení
1. Tyto VOP jsou platné od svého vydání do vydání aktualizace znění VOP. Aktuální znění VOP je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího, na webové adrese www.maxtubes.cz . Každá aktualizace je označena verzí svého vydání u místa a data vydání nebo aktualizace.
2. Tyto VOP je možné ze strany prodávajícího měnit. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že platné znění VOP bude zveřejněno na webových stránkách prodávajícího a kupující bude o této změně včas informován některým ze způsobů uvedených v čl. II odst. 1 těchto VOP. Kupující dále bere na vědomí, že může tuto změnu odmítnout a KS vypovědět s výpovědní lhůtou deset dní. V případě, že tak bezodkladně neučiní, v okamžiku zveřejnění platného znění VOP na webových stránkách prodávajícího se tyto stávají součástí KS. VOP v platném znění zveřejněné podle předchozích ustanovení tohoto článku nahrazují stávající znění VOP, které jsou nedílnou součástí KS uzavřené s kupujícím.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami KS se řídí právem České republiky a potencionální spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny českými soudy.   

 

V Olomouci dne 18.5. 2020       

 za MAXTUBES Systems s.r.o.   Petr Hrabovský - jednatel